Categories

 

เอกสารยื่นวีซ่า 1 ชุด   

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)

 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป  ฉากหลังสีขาวเท่านั้น (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์มหรือโพลารอยด์เท่านั้น

  

3.  หลักฐานการงาน (จดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  

  • พนักงานบริษัท  ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป
  • ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  • เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน (อย่างละ 2 ชุด) กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี
  • นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา

 

4.  หลักฐานการเงิน (จดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO  WHOM  IT  MAY  CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต)

      -   กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจำ (ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก) ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)

      -   กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ และระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายสำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับเป็นยอดปัจจุบัน)

 

5.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน /   สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

 

6.  สำเนาใบสำคัญสมรส หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) / สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)

 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่านั้น (จำนวน 1 ชุด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

 


HomeHome