Categories

WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG TGWC(17-26 ต.ค. 2561)*

WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG TGWC(17-26 ต.ค. 2561)*

WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG

สวนโมเนท์  - มองท์ แซง มิเชล - ดีนอน - รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์  

ชมปราสาทปราสาทชอมบอร์น แห่ง ลุ่มแม่น้ำลัวร์ - บอร์โดซ์ - ชิมไวน์รสเลิศ - ชมทุ่งดอกไม้  

กากาสซอนน์ - ประเทศโมนาโค ณ มอนติ คาร์โล  

พักผ่อนชมชายหาดริเวียร่า - ที่เมืองนีสและมืองคานส์

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿88,900

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG

17-26 ต.ค. 2561                     88,900-


วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 
วันที่2      ปารีส – จิวานี่ – สวนโมเน่ท์ – มองค์ แซงมิเชล – ชมเมือง 
00.10 น.        ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930
07.10 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

                         จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองจิเวอร์นี่(Giverny) เข้าสู่บ้านโมเน่ท์ (Claude Monet) บ้านศิลปินอิมเพลสชั่นนิส ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศฝรั่งเศส โมเนท์ ได้พำนักอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1883-1926 ศิลปินโมเน่ท์ ได้ใช้สวนของเขาในการผลิตงานศิลปะสีน้ำมันอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะภาพ Water Lilies (Nympheas) ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ มีเวลาให้ท่านได้เดินชมความงดงามของภาพวาดที่ยังคงเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ และสวนดอกไม้ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองมองท์แซงมิเชล แวะรับประทานอาหารที่เมืองกอง   
เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านออกเดินทางต่อสู่มณฑลบริตานีเพื่อสู่“เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวยที่อยู่บนเกาะกลางทะเลถึงมองแซงมิเชลให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความประทับใจ ท่านชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ที่ทอดตัวยาวอยู่บนเกาะกลางทะเลที่สวยงาม วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงเกาะประมาณ 960 เมตร และสูง 92 เมตร แล้วถ้าบวกกับความสูงของตัววิหารนั้นแล้วก็จะมีความสูงถึง 155 แมตร บนยอดวิหารเป็นรูปปั้นทองของเทวฑูตมิเชลหลายท่านคงมิได้เคยจินตราการว่าปราสาทแห่งนี้จะมีมนต์ขลังที่แสนสง่างาม หากน้ำลดระดับลง ท่านสามารถเดินจากฝั่งสู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติที่เปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่านได้เดินจากปัจจุบันสู่ปราสาทแห่งความฝัน มีเวลาให้ท่านตรึงตราตรึงใจอย่างเต็มที่  
ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     Hotel Mercure Saint Malo Balmoral หรือที่พักระดับใกล้เคียง   
     
วันที่3      มองค์แซงมิเชล – ดีนอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – นองต์ส  
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
                        จากนั้นทำท่านออกเดินทางสู่เมืองดีนอน(Dinan) เมืองเก่าแก่ แห่ง แคว้นในบริตตานี เป็นเมืองที่สวยและแปลกตา เมื่อท่านเดินชมเมือง ท่านอาจไม่เคยเชื่อว่ามีเมืองแบบนี้อยู่จริงในชีวิตจริง!!! น่าจะมีอยู่ในภาพยนตร์ ของ วอล์ซดิสนีย์ เมื่อเราเข้าเมืองดีนอนก็เหมือนกับการก้าวเข้าไปในภาพยนตร์ดิสนีย์ เมืองแห่งเทพนิยายในฝันของทุกท่าน เมืองดีนอนตั้งอยู่ริมแม่น้ำแรนซ์ ตัวเมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีกำแพงล้อมรอบอยู่ใน เป็นเมืองที่งดงามที่สุดในแค้วนในบริตตานีเมืองยุคกลางแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในบริตตานี ซึ่งมีอาคารย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 กำแพงเมืองเดิมจำนวนมากยังคงสภาพเดิมไว้ อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ เลือกซื้สินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย                  ที่จากนั้นทำท่านออกเดินทางสู่เมืองรอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(Rochefort-en-Terre) เมืองที่ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นเหตุผลหนึ่ง ในการมาเยือนมากที่สุดของแคว้นบริตตานี นำท่านเดินไปตามถนนอิฐดั้งเดิม เข้าสู่เขตเมืองเก่า ท่านจะได้เห็นบ้านเรือนยุคกลางที่สร้างด้วยหินอายุกว่า 500 ปี ที่ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตัวเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองนองท์ส
ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :      Hôtel Belfort Nantes ที่พักระดับใกล้เคียง


วันที่4       นองท์ส – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์ – ปัวติเยร์ส
เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                         นำท่านออกเดินทางต่อผ่านเมืองตูร์เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1  นำท่านชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบจากนั้นนำท่านเข้าชม “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU HAMBORD” โดยโคร่งร่างของตัวปราสาทได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี  การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตัวปราสาทเริ่มสร้างหลังจากเขาสิ้นลมไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้นำเค้าโครงนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลังดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษัตริย์ฟรองซัวส์ ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519*** หากปราสาทเชอนองโซปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นเข้าชมปราสาทเชอนองโซ หรือ ปราสาทอองบัวร์ แทน ***  
เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย                  นำท่านออกเดินทางต่อเข้าสู่เมืองตูร์เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1  นำท่านชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบ ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปัวติเย นําท่านชมเมืองปัวตีเย (Poitiers) ซึ่งสองฝั่งถนนและตัวเมืองประกอบด้วยอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ 
ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก       
พักที่ :      Clarion Hotel Tours  ที่พักระดับใกล้เคียง              
                  
วันที่5        ปัวติเยร์ส บอร์โดซ์ ชิมไวน์ 
เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) เมืองหลวงแห่งการผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในโลกเก่า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าจิรอง เป็นเมืองที่มีความสวยงามมาก ถึงขนาดที่นักประพันธ์เอกของฝรั่งเศส นามว่า วิคเตอร์ ฮูโก มีคํากล่าวไว้ว่า ถ้าตัดแวร์ซายส์ออกไป ที่นี่ก็คือปารีสนั่นเอง 
เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผัส บรรยาการไร่องุ่นของแท้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมไวน์รสชาติเยี่ยม จะแหล่งผลิต  ท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และ รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของแคว้น ได้เวลาสมควรนำท่านกลับเข้าตัวเมือง นําท่านเที่ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่าพระจันทร์ (Port of the Moon) ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในฝรั่งเศส ซึ่ง ในปี 2007 เมืองบอร์กโดซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ที่ ยังมีผู้อยู่อาศัย ชุมชนเมืองและย่านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) หรือ "สะพานหิน" (Stone Bridge) โดยสะพานนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่นํ้าการอน (Garonne River) ปัจจุบันสะพานนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหนึ่งในโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซึ่งเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบอร์กโดซ์
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :     Novotel Hotel Tours  ที่พักระดับใกล้เคียง   
                           
วันที่6      บอร์โดซ์ กาการ์ซอง นีมส์
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์กาสซอนน์ (CARCASSONNE) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแคว้นล็องก์ดอค-รูซียง และยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนโรมัน ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส
เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                นำท่านเที่ยวชม เมืองการ์กาสซอนน์ แยกออกเป็นสองส่วน “CITÉ DE CARCASSONNE”เมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง และ “VILLE BASSE” เป็นเมืองใหม่เป็นบริเวณปริมณฑลรอบตัวเมืองเก่านั่นเองป้อมปราการยุคกลางประจำเมือง ผ่านชมสะพานวิเยอร์ (PONT VIEUX) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ำโอด (AUDE)  ป้อมปราการการ์กาส  ซอนน์ (FORTRESS OF CARCASSONNE) ป้อมปราการยุคกลางที่โดดเด่น ซึ่งภายในป้อมปราการนั้นประกอบไปด้วยถนนและโบสถ์สมัยโกธิค ซึ่งอยู่เขตของกำแพงขนาดใหญ่จำนวนสองชั้นและหอ 53 หอ เพื่อล้อมรอบปราสาทและอาคารโดยรอบกำแพง ปราสาทการ์กาสซอนน์" (CARCASSONNE CASTLE) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ภายในรั้วกำแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการ์กาสซอนน์ยุคกลาง ซึ่งต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนีมส์ เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งมีความเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคโรมัน ด้วยความโดดเด่น
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :      Hôtel Kyriad Prestige Montpellier Ouest Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง 
       
วันที่7      นีมส์ – สะพานโรมัน – วอลองโซ – ทุ่งดอกไม้ – คานน์      
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมโรมันที่มีชื่อเสียงอย่าง สนามกีฬาโรมันโบราณ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง และสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นอีกจุดโฟกัสของเมืองอีกแห่งเช่นกัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโรมันโบราณ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง และสถานที่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นอีกจุดโฟกัสของเมืองอีกแห่งเช่นกัน นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du gard) สะพานส่งน้ำอันยิ่งใหญ่และสวยงาม ที่มีความสูงถึง 49 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองวารองโซล (Valensole) ให้ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่สวยงามระหว่างทาง เนื่องจากแคว้นโพวองซ์เป็นแหล่งปลูกดอกไม้เพื่อสกัดหัวนํ้าหอมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นำท่านชมวีดีทัศน์กรรมวิธีผลิตหัวนํ้าหอมในโรงงาน Lavendes Angelvin  มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพสูง ในราคาพิเศษ!!!
เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคานส์ เป็นเมืองที่สองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็น เมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่ง อาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหนึ่ง ที่  ลานด้านหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อมลายเซ็นต์ของดาราฮอลลีวู๊ดมีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์ ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท La Promenade De La Croisette นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :     NH Nice Aeroport Hotel  ที่พักระดับใกล้เคียง  

    
วันที่8      นีซ – มอนติ คาร์โล – เจนัว
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองนีซ เมืองตากอากาศในเขตโก๊ตดาชูร์ จากนั้นชม เมืองเก่านีซ  Old Nice City ถ่ายรูปคู่กับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอกกุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นำท่านผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบส์ถรัชเซีย แห่งเดียวที่ถูกสร้างนอกรัชเซีย ใหญ่ที่สุดยุโรปตะวันตก มเมืองนีซ เมืองรีสอร์ทใน กลางศตวรรษที่ 18 สถาปัตยกรรมแบบเจนัวส์ เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง
เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเก็บภาพพระราชวังแห่ง โมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน เข้าชมภายในวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเจนัว
ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :     Novotel Hotel Genoa  ที่พักระดับใกล้เคียง    

 
วันที่9      เจนัว – สนามบินมิลาน – เดินทางกลับ
เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
14.05             ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941 


วันที่10    สนามบินสุวรรณภูมิ
05.55 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 
หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

 

******WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG********

อัตราค่าบริการ โปรแกรม WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางช่วง

 

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม

 

17-26 ต.ค. 2561

88,900

88,900

88,900

22,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม  WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ปารีส // มิลาน – กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG

·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ ·  ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
·  ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
·  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน 


เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

-       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

-       ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

-       ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก  WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

       หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า

       รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง

       หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

        หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

       กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ

       สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด

       สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

       สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

        การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

       หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

       กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

       ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

*****WTG1810P ฝรั่งเศสตะวันตก และ โพรวองซ์ 10 วัน-TG*******

 

 

 


15-24 มิ.ย. // 20-29 ก.ค. // 10-19 ส.ค. 2561