Categories

8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL AF/KLEH(27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62)*

8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL AF/KLEH(27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62)*

8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์

ปารีส – แร๊งส์ – แม็ส – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญจน์ - ดุซเซลดอร์ฟ

ฮาร์เล็ม - กีธูร์น – ยูเทรกต์ – อัมสเตอร์ดัม

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿59,900

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง 8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

***โปรโมชั่นพิเศษ...สายการบิน แอร์ฟร้านส์ และ เคแอลเอ็ม ***(บินตรงสู่ปารีส - บินตรงออกจากอัมสเตอร์ดัม) 

ราคาทัวร์ 59,900 บาท  : 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค.61

ราคาทัวร์ 64,900 บาท  : 27 ธ.ค. – 3 ม.ค.62 

 


วันแรก            กรุงเทพ – ปารีส (พักค้าง 2 คืน)

 

07.30 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

10.20 น.         ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เที่ยวบิน AF165 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ บริการ อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ บนเครื่องบิน

17.50 น.         เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) นครปารีส นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE PARIS VELIZY/ หรือ BEST WESTERN VELIZY **** หรือเทียบเท่า

***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้เนื่องจากติดงาน Trade Fair บริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

 

วันที่สอง        ปารีส

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้านหน้ามีปิระมิดแก้วช่วยกระจายแสงไปยังสนามที่รายล้อมอยู่รอบด้านกับห้องที่อยู่เบื้องล่าง และทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ เดิมที่นี่เป็นพระราชวังยุคศตวรรษที่ 13 และเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาจนถึงในปี ค..1793 จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมสิ่งมีค่าหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นับได้ว่ามากที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส หรือที่เรียกกันว่า "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงปารีส โดยถือเป็นอนุสาวรีย์ของทั้งสองด้าน คือการเมือง และวัฒนธรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์มีความเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น โดยสถาปนิกเจ้าของโครงการ โปล อะบาดี ได้เรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ (Romano-Byzantine) ซึ่งจัดว่าแปลกใหม่ เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก (Neo-Baroque) ดั่งที่ปรากฏที่โรงอุปรากรปาแลการ์นีเยอย่างสิ้นเชิง การออกแบบโบสถ์ได้หยิบยกสัญลักษณ์ของลัทธิชาตินิยมในสมัยนั้นมาเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น ประตูทางเข้า อันประกอบไปด้วยช่องโค้ง (ซุ้มประตู) 3 ช่อง ด้านบนประดับรูปสำริดของนักบุญแห่งประเทศฝรั่งเศส คือ นักบุญโยนออฟอาร์ค และนักบุญพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส โดยมีระฆังหนักกว่า 19 ตัน หล่อในปีค.ศ.1895 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด (Musee du Fragonard) ซึ่งภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของขั้นตอนการผลิตน้ำหอมตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ จนกระทั่งแบบยุคสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 20 โรงงานผลิตน้ำหอมฟราโกนาร์ด ปัจจุบันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1926 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อน้ำหอมชื่อดังของฝรั่งเศสเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ย่านถนนแฟชั่นชั้นนำของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world) ท่านสามารถเดินตามเส้นทางถนนสายนี้ไปสู่ประตูชัยนโปเลียนซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบเต็มๆ ตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE PARIS VELIZY/ หรือ BEST WESTERN VELIZY **** หรือเทียบเท่า

***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้เนื่องจากติดงาน Trade Fair บริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

 

วันที่สาม        แร็งส์ – แม็ส

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นกำเนิดของแชมเปญ นำท่านเข้าชม       มหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นมหาวิหารที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสวมมงกุฎการขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยของพระเจ้า       โคลวิสในปี ค.ศ. 496 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือการที่โจนออฟอาร์คนำกำลังของฝรั่งเศส บุกเข้ายึดมหาวิหารคืนจากอังกฤษในช่วงสงครามร้อยปีเพื่อประกอบพิธีราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 ในปีค.ศ. 1429  จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์เรมี่ (Saint Remi Basilica) ซึ่งเป็นหนึ่งในคริสตจักรที่สร้างแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 ซึ่งเริ่มมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ.1841 และถูกบรรจุเป็นหนึ่งในมรดกโลกแห่งเมืองแร็งส์เทียบเท่ามหาวิหารแร็งส์เมื่อปี ค.ศ. 1991 ได้เวลานำท่านถ่ายรูปกับประตูชัยประจำเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสร้างที่ถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ คนทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร (Mars Gate) ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ (City Hall) ที่มีความสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่คงความสวยงามในเมืองนี้

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ช.ม.) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัด  โมแซล (Moselle) แห่งแคว้นลอแรน (Lorraine) เมืองแม็ส ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำโมแซล (Moselle River)       มาบรรจบกับแม่น้ำแซย์ (Seille River) และในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็นนครหลวงโบราณของอาณาจักร  ออสเตรเซียของราชวงศ์กาโรแล็งเชียง โดยมีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นโบราณสถานซึ่งเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของเมืองย้อนไปกว่า 3,000 ปี  นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทสะพาน (Bridge Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างครอบสะพานข้ามแม่น้ำแซย์ และเป็นปราสาทสะพานแห่งสุดท้ายที่ค้นพบในฝรั่งเศส ให้ท่านได้เก็บภาพปราสาทหินโบราณที่สร้างเป็นสะพานทอดข้ามแม่น้ำ จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส (Cathedral Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ในสไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส โดยตัวอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมีความโดดเด่นในเรื่องหน้าต่างกระจกสีที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754-1788 เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และอื่นๆ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางการทหารที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นฮอลล์ คอนเสิร์ต (Concert halls) สร้างขึ้นในปี 1859 แล้วเสร็จในปี1864 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1989 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในฮอลล์ คอนเสิร์ตที่สวยที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์ (Music Box) อาคารร่วมสมัยที่ออกแบบตัวอาคารได้อย่างอ่อนช้อย เป็นอีกหนึ่งอาคารสมัยใหม่ที่ออกแบบได้สวยงามยิ่ง

 ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTEL METZ HAUCONCOURT / หรือ NOVOTEL METZ CENTRE **** หรือเทียบเท่า

***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้เนื่องจากติดงาน Trade Fair บริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

 

วันที่สี่             ลักเซมเบิร์ก – โคโลญจน์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังมากว่า 1,000 ปี โดยมีพื้นที่เพียงแค่ 2,586 ตารางกิโลเมตร และมีขนาดเล็กเป็นอันดับที่ 167 ของโลก ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อเดียวกันกับประเทศ เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เพราะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกติดกับเยอรมนี ทิศใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้านทิศตะวันตกติดกับเบลเยี่ยม ประเทศลักเซมเบิร์ก เริ่มต้นจาก เคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์เดนเนส รวมถึงผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก ได้สร้างปราสาทบริเวณเมืองหลวงของลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน ซึ่งในสมัย 1,000 ปีย้อนหลัง นับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย จากภูเขาที่สลับซับซ้อนล้อมรอบเมืองอยู่หลายชั้นซึ่งรู้จักกันในนามของยิบรอลตาทางเหนือ นำท่านเข้าชมความงามของอารามนิวมุนสเตอร์ (Neumuster Abbey) ซึ่งเป็นอารามใหม่ที่สร้างครอบอารามเดิมหลังการบูรณะในปี 1606 อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในสมัยสงครามกองทัพนโปเลียน และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพนาซี ได้ใช้อารามแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองแห่งลักเซมเบิร์กอีกด้วย ปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมแห่งเมืองลักเซมเบิร์ก เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอารามนิวมุนสเตอร์ที่ออกแบบสร้างกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบ

นำท่านชม เพลส เดอ อาร์ม (Place D’ Arms) หรือ จตุรัสใจกลางเมืองจัดเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก หรือ ที่หลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนด์ดยุค" ในขณะที่ย่านเก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel Walk” ซึ่งมีหมู่อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยม มีทั้งปราสาทและป้อมปืนสำคัญ มหาวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 17 และบ้านเรือนต่างๆ รวมถึงสถานที่สำคัญทางราชการ นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก (City Hall) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก อยู่ใกล้ๆ พระราชวัง Guillaume II และจตุรัสกลางเมือง เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบสไตล์นีโอคลาสิก ถือเป็นศูนย์รวมของรัฐบาล รวมทั้งใช้เป็นสำนักงานส่วนตัวของนายกเทศมนตรีเมืองลักเซมเบิร์ก และใช้รับรองแขกต่างชาติด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งลักเซมเบิร์ก (Parliament House) ตั้งอยู่ย่าน Kirchberge เป็นสถานที่สำคัญของลักเซมเบิร์ก ใช้ประชุมสภา ซึ่งลักเซมเบิร์กนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่นี่มีสำนักงานเลขาธิการของรัฐสภายุโร ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค (Grand Dukes Palace) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก เป็นปราสาทของท่านเคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์ เดนเนส ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก สร้างปราสาทในศิลปะแบบเรเนซองส์เมื่อปี ค.ศ.1506 ในบริเวณเมืองหลวงของลักเซมเบิร์กในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในสมัยนั้น พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของแกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นแกรนด์ดยุคองค์ปัจจุบัน นำท่านเข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก (Notre Dame Cathedral) มหาวิหารหลวงประจำเมืองลักเซมเบิร์ก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับอาคารรัฐสภาและพระราชวัง Royal Palace of Duke & Duchess เดิมเป็นโบสถ์โกธิคขนาดเล็กที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะในยุคปลายโกธิค ก่อนเข้ายุคเรเนซองส์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1613-1621 และได้รับการบูรณะหลายครั้งจึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะในหลายยุคสมัยทั้งแบบโกธิคและเรเนซองส์ และได้มีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นมหาวิหารหลวงในระหว่างปี 1935-1938 เรียกได้ว่าเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในประเทศลักเซมเบิร์กเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของมหาวิหารตามอัธยาศัย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบวร์ก และมิวนิค อีกหนึ่งความสำคัญของชื่อเมืองนี้ยังมีที่มาจาก น้ำหอมโคโลญจน์ชื่อดังหมายเลข 4711 ซึ่งเปิดทำการผลิตน้ำหอมมายาวนานกว่า 300 ปีอีกด้วย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก LEONARDO KOELN / OR MERCURE SEVERINSHOF **** หรือเทียบเท่า

***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้เนื่องจากติดงาน Trade Fair บริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

 

วันที่ห้า           โคโลญจน์ – ดุซเซลดอร์ฟ – ฮาร์เล็ม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral; Kölner Dom) หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1248-1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี มหาวิหารโคโลญจน์เป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก (Gothic) ลักษณะพิเศษของเคิล์นโดมนี้คือมียอดแหลมสองยอด และมีเพดานซึ่งมีความสูงมากกว่ามหาวิหารนอร์ทเธอดามที่ปารีสประมาณ 10 เมตร ภายในโดดเด่นด้วยกระจกสี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั้งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองดุซเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) (ระยะทาง 41 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึ่งในเมืองสมัยใหม่ของประเทศเยอรมนี แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และเทศกาลต่างๆมากมายที่ยังคงรักษาไว้ในภูมิภาค รวมถึงสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ยังคงความสวยงามในอดีตไม่เสื่อมคลาย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำท่านเดินชม ย่าน Königsalle หรือที่ชาวเมืองเรียกว่า “Kö” หนึ่งในย่านที่มีสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการวางผังเมืองไว้อย่างลงตัวตั้งแต่ปี ค.ศ.1802 รอบข้างล้อมด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม คั่นกลางด้วยคูน้ำ และรอบนอกยังถนนช้อปปิ้งไฮเอนด์ชื่อดังมากมาย ซึ่งชาวเมืองดุซเซลดอร์ฟนิยมมาพักผ่อนบริเวณนี้ช่วงวันหยุด ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่  เมืองฮาร์เล็ม (Haarlem) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชม.) หนึ่งในเมืองหลวงของจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ ระยะห่างจากกรุงอัมสเตอร์ดัมเพียง 20 กิโลเมตร ประชากรของเมืองนี้มีเพียงราว 150,000 คน แต่เนื่องด้วยอาณาเขตเมืองที่มีเนื้อที่เพียงราว 32 ตารางกิโลเมตร ทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโซนยุโรป นอกจากนี้ เมืองฮาร์เล็ม เป็นหนึ่งในเมืองที่เคยถูกเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2011 แต่สุดท้ายถูกถอนออกเมื่อปี ค.ศ.2013  

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL HAARLEM VAN DER VALK  **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้เนื่องจากติดงาน Trade Fair บริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

 

วันที่หก          กีธูร์น ยูเทรกต์ – ฮาร์เล็ม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ช.ม.)  เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังแบบก้าวกระโดดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวจีนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็นต้นมา โดยสถิติที่ถูกบันทึกไว้คือมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ได้เวลานำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ชมภูมิทัศน์อันสวยงามและความเงียบสงบของหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยลำคลอง เมืองกีธูร์นเป็นเมืองไร้มลภาวะ เนื่องจากเป็นเมืองคาร์ฟรี ซึ่งชาวเมืองสัญจรด้วยเรือเท่านั้น จนได้รับขนานนามว่าเป็นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรือนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากรอาศัยเพียงราว 2600 คน (***การให้บริการล่องเรือชมหมู่บ้านมีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน หากบริษัทเรือไม่สามารถให้บริการกับคณะได้ จะทำการคืนค่าล่องเรือให้กับทุกท่านและนำท่านเดินชมหมู่บ้านแทน)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต์ (Utrecht) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวอันซีนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีชื่อเสียงไม่น้อยไปกว่าอัมสเตอร์ดัมและเดอะเฮก เมืองยูเทรกต์ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอีกด้วย ภายในเมืองเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องอันเก่าแก่ ซึ่งบางหลังมีมาตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 18 ส่วนใหญ่ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านเดินชมความงามของตัวเมืองเก่าตลอดสองข้างคลองเก่าที่ทอดยาวผ่านใจกลางของตัวเมือง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองฮาร์เล็ม (Haarlem) (ระยะทาง 64 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL HAARLEM VAN DER VALK  **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

***หากโรงแรมไม่สามารถรองรับคณะได้เนื่องจากติดงาน Trade Fair บริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้แทน***

วันที่เจ็ด         ฮาร์เล็ม - อัมสเตอร์ดัม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                         นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์บราโว (Saint Bravo Cathedral) หรือโบสถ์โรมันคาธอลิกแห่งใหม่ของเมืองฮาเร็ม สร้างขึ้นช่วง ค.ศ.1895-1930 แบบสไตล์นีโอบาโรก เพื่อทดแทนโบสถ์เก่าประจำเมือง (Grote Kerk) เนื่องจากถูกเปลี่ยนไปเป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์บาโวเคิร์ก (Grote Kerk) โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง ตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสของเมืองฮาร์เล็มตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี หรือ Stain Glass ไว้อย่างงดงามรอบตัวโบสถ์  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ นำท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ได้เวลานำท่านสู่ กาลเวอร์ สตราท (Kalver Straat) เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของชาวอัมสเตอร์ดัม และของนักท่องเที่ยวด้วย ถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยร้านรวงขายของและสินค้าของที่ระลึกให้เลือกซื้อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

***อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

14.30.         นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม (AMS) เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษีและเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

17.50 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KL875 (บินตรง)

                         สายการบิน บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า

 

วันที่แปด        กรุงเทพมหานครฯ

09.50 น         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)


*********8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL***********

อัตราค่าบริการ โปรแกรม 8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

อัตราค่าบริการ  (บาท)

ต.ค.

ปีใหม่ 

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

59,900

64,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

12,000

13,000

เด็กอายุ 7 - 11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

59,900

64,900

เด็กอายุ 2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

59,900

64,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 

โปรดสอบถาม 

โปรดสอบถาม 

ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) – Land Only

(ไม่รวมตั๋ว BKK-CDG//AMS-BKK)

39,900

44,900

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

3,500

3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น คิด ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561 **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ  8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

-  กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

-  กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (AF/KL), กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่องเที่ยวเบเนลักซ์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

-  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AF/KL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)

-  ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ

-  ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

-  ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

-  ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)

-  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง  8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าของท่านเอง

-  ค่าวีซ่าเชงเก้น (ประมาณ 3,500 บาท)

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน         งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

                          งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก          

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)              (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)                      (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)             (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :  8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)

-  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

-  เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง

-  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

-  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

-  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเครื่องบิน    8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

-  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

-  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

โรงแรมและห้อง    8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

-  โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

-  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน    8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

-  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ   8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

-  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัดนิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัดเซนติเมตร” (Centimeter)

-  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน

-  กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย    8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL

-  ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

-  กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น

 

-  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

*********8 วัน 6 คืน ยุโรปโรแมนติก-AF/KL***********

ออกเดินทางช่วง

 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม 

 

27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2561

85,900

85,900

81,900

18,000