Categories

10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG TGEP(27 ธ.ค.- 5 ม.ค.2562)*

10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG TGEP(27 ธ.ค.- 5 ม.ค.2562)*

10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

เซาท์เอน ออนซี – โคลเชสเตอร์ – นอริช – คิงส์ ลินน์ – ปีเตอร์โบโร – โอ๊คแฮม – คอเวนทรี – ไบบิวรี่-กลอสเตอร์ – บริสตอล – เอ็กซิเตอร์ – ดอร์เชสเตอร์ – บอร์นมัท – พอร์ตสมัท – ไบรตัน-แบทเทิล – เฮสติงส์ – แคนเทอร์เบอรี– ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿102,900

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง 10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

ราคาทัวร์ 102,900 บาท : 15-24 มิ.ย. / 13-22 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 12-21 ต.ค. / 1-10 ธ.ค./27 ธ.ค.- 5 ม.ค.2562


วันแรก            กรุงเทพฯ

22.00 น.         คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

วันที่สอง        ลอนดอน – เซาท์เอน ออนซี – โคลเชสเตอร์ – นอริช

01.10 น.        ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินฮีทโธรว์ (LHR) ประเทศอังกฤษโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG910 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ11.30 ชม.)

07.15 น.         เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                    นำท่านเดินทางสู่เมืองเซาท์เอน ออนซี (Southend on sea) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆทางตะวันออกของอังกฤษ และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีท่าเรือที่ยาวที่สุดในโลกคือท่าเรือเซาท์เอน เพียร์ (Southend Pier) เดิมบริเวณนี้ในสมัยก่อนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และได้สร้างขึ้นมาเป็นเมืองในปี 1892 และยังเป็นเมืองติดริมฝั่งมหาสมุทร ที่ได้ชื่อว่ามีป้อมปราการใหญ่อีกแห่งหนึ่งบนเกาะอังกฤษ นำท่านเข้าชมป้อมทิวบูรี (Tillbury fort) ซึ่งเป็นป้อมปืนใหญ่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเทมส์ และเป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 เพื่อเป็นป้อมหน้าด่านป้องกันกรุงลอนดอน จากการรุกรานของฝรั่งเศส รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 อีกด้วย นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป้อมทิวบูรี ตามอัธยาศัย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่เมืองโคลเชสเตอร์ (Colchester) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2000 ปีเรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 21 ทำให้โคลเชสเตอร์สั่งสมวัฒนธรรมอันยาวนาน และเมืองนี้กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคเหล็ก และเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฝึกทหารถึง 40,000 นายในช่วงที่อังกฤษเข้าร่วมในสงครามโลก ครั้งที่ 1 นำท่านแวะถ่ายรูปกับเซนต์โบทอลฟ์สไพรออรี (St. Botolph’s Priory) หรือสำนักสงฆ์ออกัสตินในศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิกแห่งแรกของอังกฤษ ซึ่งสร้างขึ้น ตั้งแต่ยุคกลาง แต่ถูกระเบิดอย่างรุนแรงระหว่างสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1648 จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทโคลเชสเตอร์ (Colchester Castle) ปราสาทหลังนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาวนอร์มันในยุโรป ซึ่งสร้างบนฐานรากของวัดคลอดิอุส (Temple of Claudius) สมัยที่โคลเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงโรมันแห่งสหราชอาณาจักร ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ตัวอาคารสร้างจากอิฐโรมันและได้รับการรักษาให้คงอยู่ในสภาพเดิม

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Colchester Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม        นอริช – คิงส์ ลินน์ – ปีเตอร์โบโร

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

            นำท่านเดินทางสู่เมืองนอริช (Norwich) เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของอังกฤษที่ต้องมาเยือน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในนอร์ทโฟล์คในอีสต์แองเกลีย ทางภาคตะวันออกของอังกฤษ เป็นเมืองบริหารส่วนภูมิภาคและเมืองหลวงของนอร์โฟล์ค ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 นอริชเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นที่สองของอังกฤษรองจากลอนดอน และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ นำท่านเข้าชมปราสาทนอริช (Norwich Castle) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 สร้างโดยกษัตริย์วิลเลียม (William the Conqueror) นำท่านเข้าชมข้าวของเครื่องใช้และนิทรรศการต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายในปราสาทแห่งนี้

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่เมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดิมรู้จักในนามเมืองบิชอบ ลินน์ จนกระทั่งปี 1537 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นคิงส์ลินน์ จนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองท่าเรือในเขตนอร์ทโฟล์ค ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งยังคงกลิ่นอายความเป็นเมืองท่าในอดีตผ่านหมู่อาคาร บ้านเรือน ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน นำท่านเที่ยวชมเมืองคิงส์ลินน์ (King’s Lynn old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักและสวยงามของอาคารบ้านเรือนโบราณ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งคิงส์ลินน์ (King’s Lynn Minster) หรือที่ชาวอังกฤษรู้จักในนาม โบสถ์เซ็นต์มากาเรต สร้างขึ้นในปี 1095 เป็นโบสถ์แบบเบเนดิกส์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพสวยงามของโบสถ์ใหญ่แห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์โบโร (Peterborough) (ระยะทาง 59 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  50 นาที) 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Peterborough West / Park Inn by Radisson หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่             ปีเตอร์โบโร – โอ๊คแฮม – คอเวนทรี – สเตรทฟอร์ท อัพ พอน เอวอน 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                นำท่านเที่ยวชมเมืองปีเตอร์โบโร (Peterborough) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแคมบริชไชน์  เป็นเมืองที่ถูกค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 12 เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งมหาวิหาร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งปีเตอร์โบโร (Peterborough cathedral) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ในศิลปะแบบโกธิค ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสแตมฟอร์ด (Stamford) เพื่อเข้าชมคฤหาสถ์เบิร์กลีย์ (Burghley House) ซึ่งเป็นบ้านในแบบชนบทสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของแมนชั่นชนบทที่สร้างโดยควีนส์ อลิซาเบท ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโอ๊คแฮม (Oakham)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย          นำท่านถ่ายรูปกับ Oakham Buttercross ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการผลิตเนยในสมัยโบราณที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงกรรมวิธีการผลิตเนยในอดีต จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทโอ๊คแฮม (Oakham Castle) ซึ่งเป็นปราสาทเล็กๆโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 สร้างขึ้นใกล้กับตลาด (market place) ในสมัยก่อน ในศิลปะแบบนอร์มัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารักของปราสาทหลังเล็กๆที่ทอดยาวจากตลาดในสมัยก่อนผ่านเส้นทาง แคสเซิลเลน ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคอเวนทรี (Coventry) (ระยะทาง 88 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  เมืองแห่งการผสมผสานวัฒนธรรม ชุมชน และวิถีชีวิตอันหลากหลาย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเวทย์มนตร์และตำนาน โดยมีชื่อเสียงจากเรื่องของเลดี้โกดิวาและเซนท์จอร์จผู้ปราบมังกร นำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ เลดี้โกดิวา (Lady Godiva statue) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมถนนประวัติศาสตร์สปอนสตรีท แห่งเมืองคอเวนทรี (Historic Spon Street) ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสเตรทฟอร์ท อัพพอน เอวอน (Stradford upon Avon)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Crown Plaza Strtford Upon Avon / Murcure Warwickshire Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า           หมู่บ้านไบบิวรี – กลอสเตอร์ – หมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ – บริสตอล 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

          นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไบบิวรี (Bibury Cottage) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในอังกฤษ  ตั้งอยู่ในเขตเขตค็อตสวอลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง ซึ่งสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้มากทีเดียว นอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนติก และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง Bridget Jones's Diary อีกด้วย ซึ่งบ้านหรือกระท่อมเหล่านี้ เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะ ในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญคือทิวทัศน์ของแม่น้ำ Coln ที่ผ่านหมู่บ้าน ก็ช่วยเพิ่มความงดงามของดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านไบบิวรีได้ตามอัธยาศัย 

      ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองกลอสเตอร์ (Gloucester) (ระยะทาง 41 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านเที่ยวชมเมืองกลอสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมงดงามยุคทิวดอร์ (ค.ศ.1485 – 1603) ซึ่งอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันคือผับที่เปิดขายอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว นำท่านเข้าชมมหาวิหารกลอสเตอร์ (Gloucester Cathedral) มหาวิหารตั้งอยู่ตอนเหนือของเมืองกลอสเตอร์ แต่เดิมเป็นแอบเบย์ที่อุทิศให้นักบุญเปโตร เมื่อราวปี ค.ศ. 678 หรือ 679 มาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมหาวิหาร ปีค.ศ. 1541 สิ่งที่สะดุดตาและสวยงามที่สุดในมหาวิหารแห่งนี้คือซุ้มที่ฝังพระศพของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังแฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนที่หนึ่ง สอง และหก เมื่อปี ค.ศ. 2000 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย      นำท่านชมหมู่บ้านคาสเซิลคอมบ์ (Castle Combe) หมู่บ้านเล็กๆที่ว่ากันว่าน่ารักที่สุดในคอตส์โวลด์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 มีทั้งปราสาท สวนอังกฤษสวยๆ พิพิธภัณฑ์ บ้านโบราณ โบสถ์ ร้านชาและร้านค้า และเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอีกหมู่บ้านสวยที่สุดในอังกฤษ เพราะหมู่บ้านแห่งนี้สร้างด้วยหิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศและความสวยงามของหมู่บ้านน่ารักแห่งเกาะอังกฤษ

                  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบริสตอล (Bristol) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองที่อยู่ในทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทาส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมืองนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง แต่ปัจจุปันได้มีโรงงานมากมายมาตั้งอยู่ที่เมืองนี้ และเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงคองคอร์ดก็ได้สร้างที่เมืองนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานแขวนคลิฟตัน (Clifton Suspension bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเอวอนที่เก่าเเก่ เเละสวยงาม โดยเชื่อมระหว่างย่านคลิฟตัน ที่เป็นเเหล่งการค้าที่สำคัญของเมืองกับลีวูดส์ในมณฑลซัมเมอร์เซต โดยเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองเเห่งนี้ เเละจากความที่สวยงามเก่าเเก่เเละโดดเด่นนั้นก็ทำให้ในกลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกเเห่งของเมืองบริสตอล จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองบริสตอล  ภายในเมืองและรอบๆบริสตอล เต็มไปด้วยปราสาทแห่งยุคกลางและคฤหาสน์หลังใหญ่ พร้อมทั้งสวนเผยให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองนี้

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Garden Inn Bristol / The Bristol Hotel **** หรือเทียบเท่า

  

วันที่หก          บริสตอล – เอ็กซิเตอร์ – ดอร์เชสเตอร์ – บอร์นมัท 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเอ็กซิเตอร์ (Exeter) (ระยะทาง 145 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นนครและเมืองเอกของมณฑลเดวอนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ทั้งนี้สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ได้พระราชทานคำขวัญของเมืองนี้ว่า Semper fidalis นำท่านเที่ยวชมมหาวิหารเอ็กซิเตอร์ ซึ่งเป็นมหาวิหารโกธิคที่งดงาม เป็นวิหารสไตล์อังกฤษเเท้ๆ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็มีบ้านไม้ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างถนน และมี Guildhall ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีเลยทีเดียว โดยมีวัตถุโบราณจัดเเสดงไว้อย่างมากมาย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์นิโคลัส (St. Nicholas Priory) ซึ่งมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมในยุคทิวดอร์ ได้เวลานำท่านชมเส้นทางเดินใต้ดินในยุคกลางที่ Underground Passages อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพเมืองเก่ายุคกลางอีกแห่งที่มีความสวยงามของอังกฤษ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่เมืองดอร์เชสเตอร์ (Dorchester) (ระยะทาง 118 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันในดินแดนที่ชาวนายุคหินเคยอยู่อาศัยมาก่อน ปัจจุบันยังคงแสดงร่องรอยของคนสองกลุ่มนั้นอย่างชัดเจน นำท่านเที่ยวชมเมืองดอร์เชสเตอร์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ Town pump หรือแท่งหินโบราณ (Obelisk) แห่งเมืองดอร์เชสเตอร์ นำท่านถ่ายรูปกับอาคาร Corn Exchange ซึ่งเป็นสถานที่ในการซื้อขายข้าวโพดในสมัยก่อน สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดงานต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าอีกแห่งของอังกฤษ ซึ่งยังคงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคกลาง ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์นมัท (Bournemouth) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองตากอากาศขนาดใหญ่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ  มีชายหาดที่ทอดยาวจากเมืองไครสต์เชิร์ชทางตะวันออก ไปจนถึงอาณาเขตติดต่อกับเมืองพูลทางตะวันตก โดยชายหาดมีความยาวกว่า22กิโลเมตร และได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ นำท่านเที่ยวชมเมืองบอร์นมัท (Bournemouth) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยวิกตอเรียนและศิลปะแนวอาร์ตเดโก้ริมทะเล อันงดงามในบอร์นมัธ และเป็นที่ฝังศพของแมรี่ เชลลีย์ ซึ่งเป็นผู้แต่งเรื่องแฟรงเก็นสไตน์ในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ส จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าและบ้านหลากสีริมทะเล อันขึ้นชื่อของบอร์นมัท

ค่ำ         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Connaught Lodge Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด      บอร์นมัท – พอร์ตสมัท – ไบรตัน

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

             นำท่านเดินทางสู่เมืองพอร์ตสมัท (Portsmouth) (ระยะทาง 84 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของแฮมป์เชอร์เคาน์ตี ทางชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษ เป็นเมืองเกาะแห่งเดียวในอังกฤษ ตั้งอยู่บนเกาะพอร์ตซี ในช่องแคบอังกฤษ มีฐานทัพเรือที่สำคัญที่สร้างมานานหลายศตวรรษ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ได้รับความเสียหายอย่างมากจากการทิ้งระเบิดของเยอรมนี นำท่านเข้าชมชมท่าเรือประวัติศาสตร์ (Historical Dockyard)  นำท่านเข้าชมเรือธงของลอร์ด เนลสัน, HMS Victory และทัวร์เรือรบของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย, HMS Warrior 1860 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับหอคอย Spinnaker Tower และเดินเที่ยวชมเมืองพอร์ตสมัท

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่เมืองไบรตัน (Brighton) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นแหล่งสถานที่พักตากอากาศทางริมชายฝั่งทะเลตอนใต้ ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่นครไบรตันและโฮฟ ในเทศมณฑลอีสต์ซัสเซกซ์ สำหรับเมืองไบรตันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษเมื่อพระเจ้าจอร์จที่ 4 แห่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์ ได้ทรงเสด็จมาประทับที่ไบรตันอยู่บ่อยครั้ง และทรงมีรับสั่งให้สร้างพระราชวังพาวิลเลียน (Royal Pavilion) ขึ้นที่ไบรตัน ในปี ค.ศ. 1787 นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังพาวิลเลียน (Royal Pavilion) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเจ้าชายแห่งเวลส์ รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกับอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Lanes เป็นย่านประวัติศาสตร์ชื่อดังของเมือง เดิมเป็นแหล่งที่พักของชาวประมง ในปัจจุบันถือว่าเป็นย่านนักช้อป โดยเฉพาะคนที่ชอบของวินเทจย้อนยุค ของ Handmade และของ Hi Street ที่มีให้เลือกมากมายระหว่างสองข้างทางร้านค้า ภายในโซนจะเป็นตรอกเล็กๆ ปูกระเบื้องแดง ห้ามรถภายนอกเข้า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านขึ้น British Airways I 360 หอคอยสูงที่สร้างอยู่บนชายหาดแห่งเมืองไบรตัน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก   Jurys Inn Brighton Hotel / Mercure Brighton Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด        ไบรตัน – แบทเทิล – เฮสติงส์ – แคนเทอร์เบอรี – ลอนดอน 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

           นำท่านเดินทางสู่เมืองแบทเทิล (Battle) (ระยะทาง 57 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมอารามแบทเทิล (Battle Abbey) เป็นอารามสงฆ์นิกายเบเนดิกส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1066 นอกจากนี้บริเวณพื้นที่แห่งนี้ยังเคยเป็นสนามรบในอดีตอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฮสติงส์ (Hastings) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองแบทเทิล  เมืองนี้เป็นเมืองที่มีการคิดค้นโทรทัศน์ขึ้นเป็นครั้งแรก และยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีความสำคัญพอๆ กับความเก่แก่ในอดีต ในอดีตเมืองเฮสติงส์มีเรือจับปลาทะเะลขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป และมีเส้นทางรถไฟที่ต้องวิ่งขึ้นบนเส้นทางที่ลาดชันที่สุดของอังกฤษ และซากปรักหักพังของปราสาทแห่งแรกของอังกฤษ ซึ่งเป็นของพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิต เหล่านี้ย่อมทำให้เมืองเฮสติ้งแอนด์เซนท์ลีโอนาร์ด เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกในฐานะที่เป็นเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของย่านเมืองเก่าเฮสติงส์  (Old town) ซึ่งมีถนนสายเล็กๆ ที่คดเคี้ยว กับชายหาดที่งดงามเป็นระยะทาง 3 ไมล์  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองแคนเทอร์เบอร์รี (Canterbury) (ระยะทาง 76 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเที่ยวชมเมืองแคนเทอร์เบอร์รี (Canterbury) เป็นเมืองแห่งมหาวิหารอันเก่าแก่ ปรากฏในผลงานการประพันของชอร์เซอร์ และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองแห่งผู้จาริกแสวงบุญ  เมืองนี้มีบทบาทสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษนับตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม เมื่อครั้งที่มีการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมัน ดูโรเวอร์นัม แคนเทียคอรัม ในปี ค.ศ.597 สันตะปาปา เซนต์ ออกุสตินมาเยือนเมืองนี้ เพื่อเปลี่ยนภูมิภาคแถบนี้ให้กลับมาเป็นคริสเตียน นำท่านเข้าชมมหาวิหารแคนเทอร์เบอร์รี (Canterbury Cathedral) เป็นมรดกของประเทศอังกฤษ บรรยากาศโดยรอบของวิหารนี้ค่อนข้างดูขลัง อลังการ เก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ตัวสถานที่ค่อนข้างร่มรื่น มีโลงศพขุนนางโบราณมีทั้งข้างในวิหารและรอบๆ วิหาร สำหรับมหาวิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารแองกลิคัน เป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของประมุขสูงสุดของนิกายแองกลิคันทั้งหมด และเป็นที่ตั้งบัลลังก์นักบุญออกัสติน (Chair of St. Augustine) ชื่อที่เรียกกันเป็นทางการของมหาวิหารแคนเทอร์เบอรีคือ “Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury” เพราะความสำคัญของมหาวิหารแคนเทอร์เบอรี ทำให้มหาวิหารนี้ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) นำท่านเที่ยวชมเมืองบนถนนเมอเซอรี่ เลน ที่มีอาคารยื่นออกมาเรียงราย เดินเล่นไปตามกำแพงเมืองโบราณเพื่อชมภาพทิวทัศน์ของสวนเดน จอห์น การ์เดนส์ ในช่วงฤดูร้อนจะมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งเป็นประจำ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเมดสโตน (Maidstone) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านเข้าชมปราสาทลีดส์ (Leeds Castle) ปราสาทสร้างขึ้นในปี 1119 และได้ผ่านมือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษมาแล้วหลายต่อหลายยุค เช่นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 และพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ด้วยความสวยงามของธรรมชาติล้อมรอบปราสาท พื้นที่ภายในตกแต่งอย่างอลังการ ทำให้ Leeds Castle ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของปราสาทลีดส์ ก่อนนำท่านเดินทางสู่มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Double Tree by Hilton Docklands / Heston Hyde Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้า          ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ – ช้อปปิ้ง 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

            นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Clock Tower, Palace of Westminster) หรือรู้จักดีในชื่อ บิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งในปัจจุบันเป็นรัฐสภาอังกฤษ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้ำเทมส์ (Thames River) แม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน และยังเป็นจุดท่องเที่ยว Landmark ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ เรือจะล่องผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ของเมืองทั้ง หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben), ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก,  ดิ โอทู อารีนา (The O2 Arena) เดิมชื่อ นอร์ท กรีนวิช อารีน่า (North Greenwich Arena) ถูกใช้เป็นสนามแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และพาราลิมปิก 2012, สะพานวอกซ์ฮอลล์ (Vauxhall Bridge) อีกหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เปิดทำการครั้งแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม ปีพ.ศ.2449 ถือเป็นอีก หนึ่งสะพานโค้งที่สวยงามในใจกลางกรุงลอนดอน, สะพานแลมเบิร์ธ (Lambeth Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เชื่อมต่อระหว่างย่าน Westminster และ Lambeth โดยทางด้านตะวันออกของ สะพานจะเป็นพระราชวังแลมเบิร์ธ (Lambeth Palace) จุดเด่นของพระราชวังอยู่ที่สีของสะพาน เป็นสีแดงสีเดียวกับม้านั่งหนังใน House of Lords 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Burger & Lobster) – Signature  (ซิกเนเจอร์)

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ บริเวณถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ตั้งอยู่อีกด้วย

16.00 น.         นำท่านเชคอิน และ ทำ TAX Refund (การทำ TAX Refund ในประเทศอังกฤษใช้เวลานานมาก จึงจำเป็นต้องรีบ                         เดินทางไปสนามบิน)

21.25 น.         ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว์ (LHR) สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน TG 917 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 11.35 ชม.) สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

 

วันที่สิบ          กรุงเทพฯ

15.00 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

*********10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG******

อัตราค่าบริการ โปรแกรม 10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

(เที่ยวเมืองเล็กๆ เมืองแปลกใหม่ในอังกฤษ ที่ยังคงมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายชนบท) 

ราคาทัวร์ 102,900 บาท : 15-24 มิ.ย. / 13-22 ก.ค./ 10-19 ส.ค./ 12-21 ต.ค. / 1-10 ธ.ค. / 27 ธ.ค.- 5 ม.ค.2019

อัตราค่าบริการ  (บาท)

พ.ค. – ธ.ค. 2018

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

102,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

15,000

เด็กอายุ 2-11  ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

98,900

เด็กอายุต่ำกว่า  2 ปี ( พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน )

23,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

85,000-110,000

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋ว (ผู้ใหญ่)  BKK-LHR-BKK

30,000

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ ( ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน )

ไม่รวมวีซ่าอังกฤษ

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน

ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ   10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
  • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง   10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG 

 • ค่าวีซ่าอังกฤษ ท่านละ 5,000 บาท
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน       งวดที่ 1  : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

                       งวดที่ 2  : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณีกรณียกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :   10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเครื่องบิน   10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

โรงแรมและห้อง  10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน   10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน


เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

(ใช้เวลา 15-20 วันทำการ ต้องโชว์ตัวและยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น) 

1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่าง 2 หน้าติดกัน ถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้นำมาด้วย

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน  พื้นหลังฉากรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

3.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียน บริษัท หรือ จดทะเบียนร้านค้า

4. หลักฐานการเงิน

   - หนังสือรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่าตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด  (ให้นำมาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ์)

5.  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ

6.  สำเนาบัตรประชาชน

7.  สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำเป็นต้องแปลสูติบัตรด้วย)

การยื่นวีซ่าอังกฤษต้องทำอย่างไร

ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น

ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษได้มีการเปลี่ยนระบบให้มีการสแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนม่านตาของผู้สมัครขอวีซ่า

*********10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์-TG******


เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ

(ใช้เวลา 15-20 วันทำการ ต้องโชว์ตัวและยื่นด้วยตัวเองเท่านั้น)

 

1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่าง 2 หน้าติดกัน ถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้นำมาด้วย

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน  พื้นหลังฉากรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

3.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ) หรือ หนังสือจดทะเบียน บริษัท หรือ จดทะเบียนร้านค้า

4. หลักฐานการเงิน

   - หนังสือรับรองบัญชีที่ออกโดยธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่าตัวจริง พร้อมสำเนา 1

      ชุด  (ให้นำมาแสดง ณ วัน นัดสัมภาษณ์)

5.  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ

6.  สำเนาบัตรประชาชน

7.  สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำเป็นต้องแปลสูติบัตรด้วย)

 

การยื่นวีซ่าอังกฤษต้องทำอย่างไร

ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น

ปัจจุบันสถานทูตอังกฤษได้มีการเปลี่ยนระบบให้มีการสแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนม่านตาของผู้สมัครขอวีซ่า

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

อาคารเทรนดี้  ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อาคารเทรนดี้จะอยู่ในซอยสุมขุมวิท 13 ติดกับสถานีรถไฟฟ้านานา

 

ทางทัวร์มีบริการกรอกเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอังกฤษ โดยจะดำเนินการกรอกข้อมูลออนไลน์

และ มีค่าวีซ่า พร้อมค่าบริการท่านละ 5,000 บาท