Categories

EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG TGDS(15-24 มี.ค. 2562)*

EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG TGDS(15-24 มี.ค. 2562)*

EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG

ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์  – คาร์ดี๊ฟ – แมนเชสเตอร์- เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) -แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - ลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) -คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ -เบลฟาสต์ - ไททานิก - Oxford Street-พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE  - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods

 

 

 

 

 


 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿107,000

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG

12-21/ 19-28 ต.ค. 2561                                              119,000.-

30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561                                                      107,000.- 

4-13 ธ.ค. 2561                                                             115,000.-

4-13/11-20/18-27 ม.ค. 2562                                     115,000.-

25 ม.ค.-3 ก.พ. /1-10 ก.พ. 2562                                   115,000.-

8-17/15-24 ก.พ. 2562                                                 115,000.-

22 ก.พ.-3 มี.ค. 2562                                                      115,000.-

1-10/8-17/15-24  มี.ค. 2562                                       115,000.-

วันที่ 1ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

22.00 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน


วันที่ 2ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ – คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ 

00.15 น.ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910

หมายเหตุทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

06.20 น.คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ นำเข้าชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ     ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987(162 ก.ม.)

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น.นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นจากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่เมือง บริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ (88 ก.ม.)

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันwww.claytonhotelcardiff.com


วันที่ 3 เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์

07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.00 น.นำท่านสู่เขตคอต์สโวลส์ ภูมิภาคทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจีคอต์สโวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-15  พาท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอต์สโวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมืองสแตรทฟอร์ด เพียง 42 ก.ม. เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  (132.2 ก.ม.)

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น.อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดังของโลก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยู หรือ ปีศาจแดง (194.5 ก.ม.)

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RENAISSANCE MANCHESTER CITY 4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันwww.marriott.com/MarriottRewards


วันที่ 4สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)

 08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

 09.00 น.นำคณะเข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอด(144.6 ก.ม.)ของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและ    มิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน) แล้วออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง

12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น.นำคณะล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์(227.8 ก.ม.) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ มีความยาว 18 ก.ม. และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1.5 ก.ม. ชาวอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” บ่งบอกถึงลักษณะของทะเลสาบนี้ ว่ากันว่าน้ำในทะเลสาบเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา  สองฝั่งของทะเลสาบเต็มไปด้วยความร่มรื่นของไม้ใหญ่นานาพันธุ์ สลับกับบ้านพักตากอากาศที่มาสร้างไว้ ช่วยเติมแต่งให้เป็นทัศนียภาพที่น่าดูชมยิ่งขึ้นไปอีก จึงกลายเป็นที่พักผ่อนยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของคนอังกฤษที่นิยมมาเล่นเรือใบลำเล็กๆ หรือนั่งเรือล่องไปตามทะเลสาบ เพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติ แล้วเดินทางสู่ดินแดนภาคเหนือที่เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL EDINBURGH HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันwww.novotel.com


วันที่ 5แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)  

08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น.นำ เที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตันที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี  ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะและสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย  

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local

13.00 น.อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  ได้เวลารถโค้ชเดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก ที่นิยมในการข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน(200.9 ก.ม.)

19.30 น.เรือ High Speed Ferry (Stena Line) ข้ามสู่เบลฟาสต์ (BELFAST) เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสัน และมีชีวิตชีวา ทั้งยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งกำเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีร่องรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างขึ้น อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี้ เมืองนี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์

19.45 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ Local

21.45 น.ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันwww.hastingshotels.com


วันที่ 6คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site)

08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น.นำท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง "Game of Thrones"  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต สถานที่หลักที่ใช้เป็นที่ถ่ายทำซีรีส์ดัง เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากเมืองร้างเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่รองรับนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนต่อวันในชั่วพริบตา และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร กว้าง 20 เมตร แรกเริ่มเดิมทีสร้างโดยชาวประมง เพื่อไว้ใช้ข้ามไปจับปลาแซลมอน สร้างมาสามร้อยกว่าปี โดยเริ่มแรกเป็นแค่เชือกจับเส้นเดียว ต่อมาได้มีการปรับปรุงสร้างใหม่ให้มั่นคงแข็งแรง และทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นแวะเมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local

บ่ายนำท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตำนานเล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี้ เกิดจากการสร้างของยักษ์ไอริชที่ชื่อ Finn Mac Cool เพื่อท้าทายประลองยุทธกับยักษ์ฝั่งสก็อตแลนด์ ที่ชื่อว่า Benandonner และนั่นเอง สถานที่นี้จึงได้ถูกเรียกว่า Giant's Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว นี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก ก่อนเดินทางกลับแวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ (Dunluce Castle) เป็นภาพวิวสุดท้ายของวัน

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก EUROPA HOTEL BELFAST 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันwww.hastingshotels.com 

 

วันที่ 7เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street

08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น.เที่ยวชมเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือและท่าเรือขนาดใหญ่สำหรับจัดส่งสินค้าไปทั่วโลก ในยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู และมีการเจริญเติบโต เกิดขึ้นหลังจากมีการเซ็นข้อตกลงสันติภาพ เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำห้องจำลองของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่กลางเรือมาโชว์ด้วย นักท่องเที่ยวยังสามารถสำรวจเรื่องราวของไททานิค ผ่านการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือข้ามสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตั้งแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ แล้วนำไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese

บ่ายออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่มหานครลอนดอน หลังจากรับสัมภาระรถโค้ชนำคณะเดินทางไปยังร้านอาหาร

20.00 น.รับประทานอาหารค่ำเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น - ต้นตำรับเป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันwww.millenniumhotels.co.uk

 

วันที่ 8พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE – มหานครลอนดอน

07.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

08.30 น.นำคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวัง ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง นำเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เดินผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือ เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment  ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่น นอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี เช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบกอธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะ และตราประจำราชวงศ์ St. George's Chapel มหาวิหารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง 

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese

13.30 น.รถโค้ชนำท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 130 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ Gucci , Prada , Dior , Burberry , Chloe , Coach , Superdry และอีกมากมาย สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก(80.1 ก.ม.)

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันwww.millenniumhotels.co.uk


วันที่ 9เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet

09.00 น.เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่านจัตุรัส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกับรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก แล้วขึ้นฝั่งที่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง  เข้าชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง นำชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” แล้วนำท่านสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ, พิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน และถ่ายรูปกับพระราชวังบัคกิ้งแฮม

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese

ขึ้น13.00 น.ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ย่านช้อปปิ้งไนท์บริดจ์ ที่มีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วยุโรปจนได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์   เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

21.35 น.ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG917


วันที่ 10เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

16.00 น.สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้นเป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)

 

*********EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG******

อัตราค่าบริการ โปรแกรม EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG

PERIOD

Tour Fare

Adults

Child 4-11

With Bed

Child 4-6

No Bed

DBL

SGL USED

SGL

SUPP

NO TKT

ADL / CHD

12-21 ต.ค. 2561

119,000.-

108,000.-

96,000.-

20,500.-

14,500.-

-34,000.-

-27,000.-

19-28 ต.ค. 2561

30 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561

107,000.-

97,000.-

86,000.-

20,500.-

14,500.-

-27,000.-

-22,000.-

4-13 ธ.ค. 2561

115,000.-

104,000.-

92,000.-

20,500.-

14,500.-

-33,000.-

-26,000.-

4-13 ม.ค. 2562

11-20 ม.ค. 2562

18-27 ม.ค. 2562

25 ม.ค.-3 ก.พ. 2562

1-10 ก.พ. 2562

8-17 ก.พ. 2562

15-124 ก.พ. 2562

22 ก.พ.-3 มี.ค. 2562

1-10 มี.ค. 2562

8-17 มี.ค. 2562

15-24 มี.ค. 2562

 

PERIOD

Tour Fare

Adults

Child 4-11

With Bed

Child 4-6

No Bed

DBL

SGL USED

SGL

SUPP

NO TKT

ADL / CHD

28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62

122,000.-

110,000.-

97,500.-

21,000.-

15,000.-

-37,000.-

-30,000.-

 

 

ค่าทัวร์รวม : EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG

–         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

–         ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

–         ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงินท่านละ 10 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Rope Bridge / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน

–         โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

–         ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม

–         ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ชำระเพิ่มท่านละ 7,050 บาท

–         ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง

–         ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

–      หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

–         ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

–         สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

ค่าทัวร์ไม่รวม EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG

–        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

–        ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

–        ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง

5.บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้ 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทางหัก 90% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOWหัก 100% ของค่าทัวร์
 • § หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • § หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)

หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าวกรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )

การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)

 • ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 • ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ปอนด์ / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ  โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น  และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ 

ใช้เวลายื่นประมาณ 15 - 20 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด)

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ตึกสำนักงานเทรนดี้ ชั้นที่ 28 ถนนสุขุมวิทซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

–             พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

–             สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

–             หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา 

–             กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 1  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน

–             สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

–             กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –6แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

–             กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง 

–             กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง

–             การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

–             หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

–             กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

 

*********EUR14A_UK PANORAMA 10 Days -TG******