Categories

WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG TGWC(28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562)*

WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG TGWC(28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562)*

WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG

อุทยานโดโลไมท์ - เซาท์ทีโรล - วังแฮร์เรนคิมซี – ล่องเรือโคนิคซี
วาเคาท์ วาเล่ย์
- ภูเขาหิมะคิทซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์
 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿92,900

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG

08-17 มิ.ย. // 20-29 ก.ค. // 10-19 ส.ค. 2561

21-30 ก.ย. // 19-28 ต.ค.  2561 // 28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562 

วันที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

22.00 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 


วันที่2        มิลาน – เซอมิโอเน่ – ทะเลสาบเกรดา – อุทยานโดโลไมต์  บรีเซ่น – โบลซาโน  

00.35              ออกเดินางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG 940

07.10              เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว    จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซึ่งมีความยาวกว่า 55กิโลเมตรเมืองนี้จึงถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมืองเก่าที่แสนสวยงาม มีร้านค้าและ ร้านขนมอยู่มากมาย เก็บภาพป้อมปราการประจำเมือง ที่เป็นจุดสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน 

เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายนี้ คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ของขุนเขาอีกครั้งระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ เทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomite) ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เมื่อปี 2009 ลักษณะภูมิประเทศเป็นหน้าผาสูง สลับกับหุบเหวลึก เมืองบรีเซ่น (Brixen) เมืองเก่าที่น่ารัก เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านกาแฟ จัตุรัสเมืองเก่าที่สวยงามมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความงามอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ตั้งอยู่ที่ความสูง 1236 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :     Four Points Sheraton Hotel  หรือที่พักระดับใกล้เคียง          


วันที่3      โบลซาโน – โอร์ทิเซย – นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ  

ทะเลสาบมิซูริน่า – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – โบลซาโน

เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

                        นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าผ่อนคลายกับธรรมชาติที่งดงาม นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ จุดชมวิว แอล์ป เดอ ซูสซิ (Alpe di Siusi) เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของกลุ่มเขาใน Dolomite ได้อย่างชัดเจน

เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย                  ได้เวลาสมควรออกเดินทางชมความงามแห่งโดไมท์กันต่อ ในเส้นทางสวยเล็กๆ เพราะเราเชื่อว่า ความสวยงามระหว่างทางนั้นน่าจดจำไม่น้อยแวะถ่ายรูปกันไปตลอดทาง ผ่านชมทะเลสาบ เบรียซ (Braies) เขตอุทยานแห่งชาติ  Fanes Sennes Braies ตามตำนานกล่าวว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ ที่คอยคุ้มครองเหมืองทองคำใต้พิภพ จากนั้นชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน่ทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร ลึกกว่า 5 เมตร สัมผัสอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ที่ใส เป็นเงาสะท้อนเห็นวิวเขาลดหลั่นไปมา อันมีฉากหน้าเป็นโรงแรมสีเหลืองตัดกันกับฟ้าครามสวยจับใจนำท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดัมเปซโซ เมืองแสนสวยในหุบเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :      Four Points Sheraton Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง


วันที่4       โบลซาโน – เวอร์เซียโก ดิ โซปรา - นั่งกระเช้าสู่เขาเฮล์ม – เซลล์ อัม ซี

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

                         มีเวลาเก็บความประทับใจ ค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศอันงดงามของตัวเมือง ได้เวลาสมควรออกเดินทางชมความงามแห่งโดไมท์กันต่อ ในเส้นทางสวยเล็กๆ เพราะเราเชื่อว่า ความสวยงามระหว่างทางนั้นน่าจดจำไม่น้อยแวะถ่ายรูปกันไปตลอดทาง เดินทางถึงหมู่บ้านเวอร์เซียโก ดิ โซปรา (Versciaco di Sopra) นำท่านโดยสารกระเช้า ขึ้นสู่จดชมวิว เฮล์ม(Helm) ชมความงดงามของแนวเขาโดโลไมท์จากบริเวณ Helm Restaurant ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ทำจำลองไว้ตอนรับนักท่องเที่ยว  

เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย                  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเซล อัม ซี (Zell am See) เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในออสเตรีย นำท่านเช็ค-อินโรงแรมที่พักหลังจากนั้นมีเวลาให้ทุกท่านเดินเล่นสำรวจตัวเมือง หรือนั่งพักผ่อนริมทะเลสาบที่แสนสวยแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นและสินค้าแบรนด์เนมจากยุโรปมากมาย

ค่ำ                    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก         

พักที่ :      Tirolerhof Hotel Zell am See  ที่พักระดับใกล้เคียง   

                             

วันที่5        เซลล์ อัม ซี – นั่งกระเช้าขึ้นเขาคิทซ์เทียนฮอร์น   

ตะลุยลานหิมะ – เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค

เช้า                   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองคัพรุน (Kaprun) ที่ตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น Kitzsteinhorn นำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขา คิทส์ชไตน์ฮอร์น Kitzsteinhorn ที่ทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัลไพน์ มีความความสูง 3,029 เมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น “Hohe Tauern National Park” ก่อตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นำท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี 

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้นท์ (78 ก.ม.) “BERCHTESGADEN” เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้าง อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโกและในอดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขา อัลไพน์และทะเลสาบโคนิก นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รู้จักกันในนาม “ทะเลสาบกษัตริย์” เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขา แอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร เป็นทะเลสาบที่ใสที่สุด และอยู่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี นำท่านล่องเรือชมความงดงามรอบๆ ทะเลสาบ โดยเฉพาะการไปชม ความงดงามของ ภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAIN) ที่รายล้อมตัวเมืองแสนสวย

ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :     Krone Hotel, Berchtesgarden  ที่พักระดับใกล้เคียง      

                        

วันที่6      เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – พระราชวัง แฮร์เรนคีมเซ – ฮัลล์สตัทท์

เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปรีน โดยสารเรือข้ามไปสู่เกาะแฮร์เรนอินเซล Herreninsel (แฮร์เรนอินเซล) เพื่อชมพระราชวัง แฮร์เรนคีมเซ Herrenchiemsee ซึ่งเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ Chiemsee (คีมเซ) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาเยิร์น (บาวาเรีย) พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่และหรูหราที่สุดของกษัตริย์ลุดวิกที่สองแห่งบาเยิร์น ออกแบบโดย Christian Jan, Franz Seitz, Georg Dollman  สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1878 - 1885 นำท่านเข้าชมพระราชวังที่ได้รับการขนานนามให้เป็น “พระราชวังแวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน” เป็นที่น่าเสียดายที่พระราชวังแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ศิลปะการตกแต่งล้วน อลังการจากช่างฝีมือในยุคนั้นที่ท่านจะได้เห็นจากห้องว่าราชการ, ห้องบรรทม, ห้องฉลองพระองค์ และที่ โดดเด่นที่สุดคือห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโคโค

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านออกเดินทางสู่เมือง "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ ” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็นหนึ่งในเมือง ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี  ชมเมือง ฮาลสตัดซ์ ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในเมืองฮัลสตัทท์ ริมทะเลสาบ

ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :      Heritage Hotel / Scalaria Hotel Sankt Wolfgang ที่พักระดับใกล้เคียง 

***                  ห้องพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์มีจำนวนห้องจำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปยังโรงแรมริมทะเลสาบเซนต์วูฟกัง ที่มีบรรยากาศใกล้เคียงแทน


วันที่7      ฮัลล์สตัทท์ – วาเคา – ล่องเรือแม่น้ำดูป – เมลค์ – เวียนนา      

เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่บริเวณวาเคาน์ วาเลย์” (Wachau Valley)  นำท่านลงเรือล่องชมความงามของวาเคาน์ วาเลย์ ดินแดนช่วงสั้นๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำดานูบ  (เพียง 22 ไมล์จากความยาวทั้งสิ้น 1,740 ไมล์) ที่มีลักษณะภูมิทัศน์หลากหลาย มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและ หมู่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ตามเมืองเล็ก เมืองน้อย เรียงรายตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ลักษณะที่สร้างความโดดเด่นให้แก่ เขตวาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ำดานูบที่คดเคี้ยว ผ่านทุ่งหญ้าและพุ่มไม้เขียวชอุ่มริมฝั่ง  ไร่องุ่นขั้นบันได, หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ  จนถึงสำนักสงฆ์เมลค์ ปราสาทเชิร์นบือเฮล Schoenbuehel Castle ซากปราสาทอักชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงสำนักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล ผ่าน “ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ที่เคยเป็นที่คุมขังพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งอังกฤษ ที่มาร่วมในสงครามครูเสด

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำคณะเที่ยวชม“เมืองเมลค์”  เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่ตั้งอยู่ตรงช่วงคุ้งน้ำของแม่น้ำ ดานูบช่วงที่ไหลผ่านประเทศออสเตรียที่ตั้งของเมืองนี้มีความสำคัญมาแต่ครั้งโบราณตั้งแต่สมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กที่ปกครองออสเตรีย ชมความงามของ “ โบสถ์สตีฟท์เมลค์ ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนที่ตั้งอยู่ บนหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ที่ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคที่มีความงดงามวิจิตรพิสดารที่สุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปลั่งด้วยทองเหลืองอร่ามทุกด้าน ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าที่แห่งนี้ใช้เป็นพื้นเรื่องของนิยายขายดีระดับโลกเรื่อง A Nome of a Rose จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา นำคณะเที่ยวชม “ กรุงเวียนนา ” Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจาก  นักประพันธ์บทเพลงวอลท์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่ เช่น โวล์ฟกังอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟน เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ “ อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ” Johannes Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube

ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :     Austria Trend Parkhotel Schönbrunn  ที่พักระดับใกล้เคียง

***                 หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-เม.ย. ของทุกปีเรือระหว่างวาเคา-เมลค์-ดรุนสไตล์ จะปิดปรับปรุง ทางบริษัทฯจะจัดล่องเรือแม่น้ำดานูปในกรุงเวียนนาแทน แต่ยังคงเที่ยวเมืองต่างๆระหว่าทางตามปกติ  


วันที่8      เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของ ราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นงดงาม

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) หรือในภาษาเยอรมันว่า ชเตฟานส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 13  ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  มีเวลาให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าในย่านกลางเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ                   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :     Austria Trend Parkhotel Schönbrunn  ที่พักระดับใกล้เคียง      


วันที่9      เวียนนา – เดินทางกลับ

เช้า                  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา 

14.30 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 937


วันที่10    กรุงเทพฯ

05.10 น.                เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 


*******WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG******

อัตราค่าบริการ โปรแกรม WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง

 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง

จ่ายเพิ่ม 

 

08-17 มิ.ย. 2561

92,900

92,900

92,900

25,900

ก.ค.-ส.ค. 2561

95,900

95,900

95,900

25,900

ก.ย.-ต.ค. 2561

92,900

92,900

92,900

25,900

28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562

99,900

99,900

99,900

29,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัท

อัตราค่าบริการนี้รวม WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน//เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
  • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ   WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

-       ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

-       ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

-       ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจำทั้งหมด  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 •  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
  * หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
  * เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
  *สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 •  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

******WTG1410M อิตาลี-ออสเตรีย-บาวาเรีย 10 วัน -TG*******