Categories

PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI CIFT(19-23 ธ.ค. 2561)*

PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI CIFT(19-23 ธ.ค. 2561)*

PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง  

พิพิธภัณฑ์ CHIMEI / พิพิธภัณฑ์วัดฝอกวงซัน / เจดีย์เสือเจดีย์มังกร /

ตึกเกาสง 85(ชมวิว+รับประทานอาหาร)

ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง /

ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / MITSUI

 

 

 

 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿35,888

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI

พฤษภาคม 2561 – ตุลาคม 2561    น้ำหนักกระเป๋า 30 KGS   ราคา 35,888-

21-25 พ.ย. 2561/19-23 ธ.ค. 2561                                     ราคา 34,888-

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

06:00 น.            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

08:25 น.            นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวนโดยเที่ยวบินที่ CI838

13.05 น.                เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน บริการของว่างบนรถ เดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านสายรุ้ง เดิมเป็นหมู่บ้านของเหล่าทหารพรรคก๊กมินตั๋งหลังจากที่อพยพมายังไต้หวันพร้อมกับเจียงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมืองไทจงได้เก็บรักษาอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของบรรดาทหารก๊กมินตั๋ง บ้านแต่ละหลังจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันตระการตาเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เว้นแต่พื้นถนนทางเดินก็ถูกแต่งแต้มสีสันและตัวการ์ตูนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (สเต็กหินลาวา)  หลังรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไทจง โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผู้คนมากมายรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้  มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย

พักที่  LE PARKER HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า    http://www.leparker-hotel.com.tw

  

วันที่ 2               ไทจง - ผูหลี่ ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้งนั่งกระเช้าพาโนราม่าล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) ศาลเจ้ากวนอู  - ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่(ภายในห้องพักส่วนตัว) 

เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน และยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมือง จึงทำให้เป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน นำทุกท่านเที่ยวชม ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ที่บริเวณสนามหญ้าที่เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะยังมีเวทีสำหรับชมการแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์มแห่งนี้ ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (หัวปลาหม้อไฟ) หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พาท่านกราบไหว้ขอพร พระถังซำจั๋ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและคนในครอบครัว และที่วัดพระถังซำจั๋งแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามอีกจุดนึง จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปํญญา และ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นนำทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (หอยเชล์ผัดพริกไต้หวัน) หลังรับประทานอาหารค่ำ  

เชิญท่าน อาบน้ำแร่ ตามอัธยาศัยเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานและการเดินทาง

พักที่  RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า    www.taii.com.tw/en/room.php


วันที่ 3               ผูหลี่เกาสง – พิพิธภัณฑ์วัดโฝวกวงซัน – อิสระช็อปปิ้งซินจูเจียง ตึกเกาสง 85 (รับประทานอาหารพร้อมชมวิว)  

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า  นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เป๋าฮื้อ 5 รส) หลังรับประทานอาหารกลางวัน  นำทุกท่านเยี่ยมชม วัดฝวอกวงซัน เดินทางไปกราบไหว้พระอามิตภะพุทธเจ้าที่ วัดฝวอกวงซัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล มีสิ่งปลูกสร้างทางพุทธศาสนามากมายไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ พระพุทธรูป พระอุโบสถที่มีอยู่ด้วยกัน 3 หลัง ประดิษฐานพระประธานหลักต่างกันไปที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าไปกราบไหว้ขอพร จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม อาคาร ตึกเกาสง 85 (高雄85大樓) เป็นอาคารที่สูงที่สุดของเมืองเกาสง และเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดของไต้หวัน ก่อนที่จะมีตึกไทเป 101(Taipei One Oh One) ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 2 มีความสูงทั้งหมด 82 ชั้น 378 เมตร แต่ชั้นที่เปิดให้ชมวิวจะอยู่ที่ชั้น 74 แต่ก็เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองเกาสง โดยจะมีร้านอาหาร และคาเฟ่อยู่ด้วยซึ่งสามารถนำเอาตั๋วที่เข้าชมมาเป็นส่วนลดได้ด้วย ตึกเกาสง 85 ออกแบบโดยตามลักษณะของตัวอักษรจีน (gāo) ที่เป็นตัวแรกของชื่อเมืองเกาสง  มีรูปร่างคล้ายกับปีรามิดที่มีมงกุฏอันใหญ่ยักษ์ขนาด 3 ชั้น อยู่ที่ด้านบนสุดทำให้เรียกตึกนี้ว่า 85 ชั้น ประกอบไปด้วยโรงแรม, ห้าง, ออฟฟิศ, ที่อยู่อาศัย และจุดชมวิว

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมวิว บนตึกเกาสง    85 ) หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญทุกท่านอิสระช้อบปิ้งตามอัธยาสัย

พักที่  CITY  SUITES HOTEL  (4 ดาว) หรือเทียบเท่า                               http://www.citysuites.com.tw 

  

วันที่ 4               เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์ CHIMEI – ไทจง - (16:30-18:06) นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง-ไทเป) – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง 

เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำทุกท่านเยี่ยมชม นำท่านเข้าชม เจดีย์เสือเจดีย์มังกร เป็นเจดีย์คู่ที่ล้อมรอบด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่าบึงดอกบัว ภายในเจดีย์สามารถขึ้นไปยังชั้นบนได้ เพื่อชมทิวทัศน์รอบๆบึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆรอบๆบริเวณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ โดยเชื่อกันว่า ถ้าได้เดินเข้าทางปากมังกรและทะลุออกทางปากเสือ จะเปลี่ยนให้โชคร้ายกลายเป็นดี โดยก่อนจะถึงปากมังกรทางเดินเข้าจะคล้ายลักษณะของการเลื้อยของมังกร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองโบราณเก่าแก่ของไต้หวัน เป็นเมืองหลวงเมืองแรกเมื่อครั้งที่ชาวดัทช์ปกครองเกาะไต้หวัน

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ทอดมันหมึกดำ)  หลังรับประทานอาหารกลางวันนำทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ CHIMEI ก่อตั้งโดยบริษัท CHIMEI ในปี 1992 โดยคุณ XU WEN LONG ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่เก็บรักษาวัตถุต่างๆที่สมบูรณ์ที่สุดในไต้หวัน ส่วนใหญ่เก็บรักษาชิ้นงานศิลปะตะวันตก เครื่องดนตรี เครื่องทางการทหาร และธรรมชาติเป็นหลัก ในส่วนของเครื่องดนตรีนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาไวโอลินไว้มากที่สุดในโลกรวมถึงไวโอลินที่สร้างโดยปรมาจารย์ชื่อดังของโลก ในส่วนของศิลปะนั้น พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาภาพวาด แกะสลัก ของตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน ในส่วนเครื่องทางการทหาร พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาอาวุธโบราณจากประเทศต่างๆของเอเซีย เป็นอาวุธที่ผ่านสงครามมาแล้วแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการผ่านกาลเวลาที่เต็มไปด้วยประวัติที่น่าสนใจ ในส่วนของธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์นี้เก็บรักษาตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกมากที่สุดในเอเซีย อาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเริ่มสร้างปลายปี 2008 เปิดให้บริการในปี 2015 ใช้งบประมาณก่อสร้าง NT$ 1,500 ล้าน ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์นี้ได้ถูกมอบให้เป็นสมบัติของรัฐบาลจังหวัดไทนานแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง ไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อนำทุกท่าน นั่งรถไฟหัวจรวด (16:30-18:06) (ไทจง-ไทเป)

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (บุพเฟ่ต์ชาบู ชาบู+บุพเฟ่ต์เบียร์ไม่อั้น!!!) หลังรับประทานอาหารค่ำ นำทุกท่านอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย โดยเฉพาะรองเท้าแฟชั่นวัยรุ่นที่กำลังดังและฮิตที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานในไทยได้แก่รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER โดยที่ไต้หวันมีราคาที่ถูกที่สุดในโลก เชิญท่านอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัยได้อย่างเต็มที่

พักที่  HOTEL NEW CONTINENTAL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า      www.nc-hotel.com.tw

 

วันที่ 5               ไทเป – DUTY FREEตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวนกรุงเทพฯ 

เช้า                   บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ DUTY FREE พบกับสินค้าประเภทเครื่องสำอางและน้ำหอมที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทย นอกจากนี้ยังสินค้าของฝากราคาไม่แพงอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก นำทุกท่านเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนมบริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติมีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่งบริเวณนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร ( เสี่ยวหลงเปา)  หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นนำท่านไปอิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาถูกที่ MITSUI OULET PARK เป็นศูนย์รวม outlet ขนาดใหญ่ทีทั้งหมด 5 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซน คือ In Mall และ Out Mall แนะนำให้ดู Directory ไว้เลย เพราะใหญ่มากๆ ร้านรองเท้าที่คนไทยนิยมซื้อส่วนมากจะอยู่ โซน Out mall ศูนย์รวมร้านของเท้าชื่อดังที่พากันมาลดราคาตลอดปี เป็นสวรรค์ของ ขาช้อป - แม่ค้าออนไลน์หิ้วของไปขายกัน เพราะถูกกว่าญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 แบรนด์!!!   

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (พระกระโดดกำแพง+ปูยักษ์)

22.35น.             อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) 

01.20น.                  เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*****PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI****

อัตราค่าบริการ โปรแกรม PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน

(พัก 2 ท่าน / ห้อง)

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี)

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง)

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี)

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม 

25-29 พ.ค. 2561( วันวิสาขบูชา ) 

35,888.-

34,888.-

33,888.-

7,500 บาท

26-30 ก.ค. 2561 ( วันเข้าพรรษา) 

35,888.-

34,888.-

33,888.-

7,500 บาท

10-14 ส.ค. 2561( วันแม่ ) 

35,888.-

34,888.-

33,888.-

7,500 บาท

11-15 ต.ค. 2561 (วันสวรรคต ร.9) 

35,888.-

34,888.-

33,888.-

7,500 บา

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 1 ท่าน

(พัก 2 ท่าน / ห้อง)

ราคาเด็กใช้เตียง (2-12 ปี)

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง)

ราคาเด็กไม่ใช้เตียง (2-12 ปี)

(1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ / ห้อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม 

21-25 พ.ย. 2561

34,888.-

33,888.-

32,888.-

7,500 บาท

19-23 ธ.ค. 2561

34,888.-

33,888.-

32,888.-

7,500 บาท


เงื่อนไขสำคัญ
!!! รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

 

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 

 

**เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

**เงื่อนไขในการจอง (สำหรับกรุ๊ปปีใหม่ หรือ สงกรานต์ ) มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง) 

อัตรานี้รวม  PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม   PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI

 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 2.   ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข) 
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า) 

การยกเลิก  PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป   คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน        เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน    เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
  1. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ   PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. 10.     กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง (หากโดนปฏิเสธเข้าประเทศ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี!!!)

 

******PT_KK1_CI5Dไต้หวันขั้นเทพโครตคุ้ม 1 (5 วัน 4 คืน)-CI****