Tags

ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เดนมาร์ค ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์สวีเดน ทัวร์นอรเวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์เชค ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฮังการี ทัวร์โครเอเชีย ทีวร์เอเชีย ทัวร์สโลเวเนีย ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จีน ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์ตุรกี ทัวร์สโลวัค ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์บาหลี ทัวร์ลิธัวเนีย ทัวร์เอสโทเนีย ทัวร์รัสเซีย ทัวร์ลัตเวีย ทัวร์สเปน ทัวร์อินโดนิเซีย ทัวร์แกรนด์ออสเตรีย ทัวร์โปแลนด์ China ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ลักซ์แซมเบิร์ก ทัวร์เบลเยี่ยม ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิส

รายการสินค้า

โฆษณา

Categories

ยุโรปตะวันออก 4 ออสเตรีย – เชค - ฮังการี 8 วัน (22-29Oct)

ยุโรปตะวันออก 4  ออสเตรีย – เชค - ฮังการี 8 วัน (22-29Oct)

Code: UTOS

  ออสเตรีย – เชค - ฮังการี 8 วัน

 

                นำท่านสู่ “เมลค์” เมืองที่ตั้งสำนักสงฆ์ “ลินซ์” เมืองอุตสาหกรรม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “คาร์โลวีวารี” เยือน “ปราค” นครหลวงอดีตของอาณาจักรโบฮีเมีย ชม ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี เที่ยวเมือง “เซนเท็นเดร”,  “วิเซอร์ กราด” “เอสเตอกอม”และ“บูดาเปสท์”

รายละเอียดเพิ่มเติม


฿89,000

25 รายการในร้านค้า

กำหนดการเดินทาง   ยุโรปตะวันออก 4    ออสเตรีย – เชค - ฮังการี 8 วัน         

            กันยายน        4-11,18-25                 89,000.-บาท 

            ตุลาคม           8-15,17-24,22-29         89,000.-บาท     

  

             

วันแรก             กรุงเทพฯเวียนนา (ออสเตรีย)

21.00 น.           พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

23.55 น.           บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 26

 

วันที่สอง           เวียนนาเมลค์ ลินซ์  

05.20 น.           เดินทางถึงกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม NH AIRPORT

นำชมกรุงเวียนนา ชมความงามของสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ รอบถนนวงแหวนอดีตกำแพงเมืองชั้นในของเวียนนาที่รายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญ ๆ อาทิ โรงละครโอเปร่า, พระราชวังหลวง, รัฐสภา, ศาลาว่าการเมือง ฯลฯ นำท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์ สเตร้าท์ บิดาแห่งเวียนนาวอลทซ์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย                 ออกเดินทางสู่เมืองเมลค์ (MELK) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์เมลค์ โมนาสเทอรี่ (MELK MONASTERY) ที่สำคัญที่สุดในประเทศออสเตรีย นำท่านชมภายในห้องสมุดโบราณที่มีหนังสือกว่าหนึ่งหมื่นเล่ม, ห้องเก็บฟันกรามของนักบุญโคลแนนอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะประทับใจกับความงดงามอลังการของวิหารประจำสำนักสงฆ์ซึ่งก่อสร้างในยุคเฟื่องฟูสูงสุดของสถาปัตยกรรมแบบบารอคที่สวยที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์ (LINZ) เมืองอุตสาหกรรมสำคัญ เมืองนี้ตั้งอยู่บนทางผ่านของแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองท่าที่ทันสมัยที่สุดของออสเตรีย นำชมเมืองลินซ์ ชมจตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (HAUPTPLATZ) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจำเมืองที่สร้างขึ้นในปี 1513 และมหาวิหารเก่าในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / นำเข้าที่พักโรงแรม SCHILLER PARK หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม           ลินซ์ ครุมลอฟ (เชค)คาร์โลวีวารี 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่สาธารณรัฐเชค เพื่อเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKE KRUMLOV) เมืองสวยริมแม่น้ำวัลตาวา นำท่านชมเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกที่ได้รับการดูแลจากยูเนสโก นำท่านชมตัวเมืองเก่าของครุมลอฟ ที่ตั้งอยู่ในคุ้งน้ำของแม่น้ำวัลตาวา เป็น 1 ในเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 ตามเส้นทางการค้าขายในอดีต และเจริญต่อเนื่องมาอีกร่วม 300 ปี จากตระกูล ROZMBERKS หรือ THE MASTER OF ROSE และเปลี่ยนมือมาอยู่ในการปกครองของราชวงศ์แฮปสเบิร์กแห่งออสเตรีย-ฮังการี ตามด้วยภาวะของสงครามและคอมมิวนิสต์แต่เชสกี้ ครุมลอฟ ก็ยังคงความงดงามของตัวเมืองเก่าจนถึงปี 1989 องค์การยูเนโก้  (UNESCO) ได้ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก (WORLD HERITAGE CITY) นำท่านเข้าชมปราสาทครุมลอฟ (ปิดบริการในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-มี.ค. และทุกวันจันทร์) ที่งดงามด้วยศิลปะหลากหลายยุคและยังคงความสมบูรณ์แบบทั้งศิลปะเครื่องเรือน นับเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่น่าชม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                  เดินทางสู่คาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY) เมืองน้ำพุแสนสวยท่ามกลางหุบเขา และเป็นเมืองสปาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเชค อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวรองจากปราค ด้วยความเชื่อในการดื่มน้ำแร่รักษา และบำรุงร่างกาย นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PARK PUPP หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง เมนูเป็ดโบฮีเมียนอันโด่งดัง (BOHEMIEN DUCK)

 

วันที่สี่               คาร์โลวีวารีปราค 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมคาร์โลวีวารี เมืองน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ชาวเชคนิยมเดินทางมาพักผ่อนเพื่อสุขภาพ และเพื่อการบำบัดโรคภัยต่างๆ ที่ท่านจะได้เห็นผู้คนในเมืองเดินถือถ้วยน้ำแร่ดูดดื่มกันทั่วไป นับเป็นภาพแปลกๆ และถ้วยเซรามิคเหล่านี้ก็ได้รับการออกแบบอย่างงดงามจนกลายเป็นของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับบ้านอีกด้วย ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่กรุงปราค (PRAGUE) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเชค ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านสู่ปราสาทแห่งกรุงปราค (PRAGUE CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมบริเวณจตุรัสหน้าปราสาทที่เป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ต่างๆ ที่ประทับแห่งอาร์คบิชอฟ, โรงละครเธียเตอร์ เข้าชมวิหารเซนต์วิทัส (ST. VITUS) วิหารประจำเมืองที่งดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค เดินผ่าน THE GOLDEN LANE อดีตที่พักของทหารรักษาพระองค์ จนกลายเป็นย่านการค้า ปัจจุบันมีร้านค้า, แกลเลอรี่ต่างๆ มากมาย นำท่านเดินข้ามสะพานชาร์ล (CHARLE’S BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงปราค สู่จตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ย่านการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านจะสามารถเลือกซื้อคริสตัลโบฮีเมีย ราคาประหยัดจากร้านเครื่องแก้วที่มีอยู่ทั่วไปพร้อมชมบรรยากาศของตัวเมืองซึ่งรายล้อมด้วยอาคารยุคเก่าที่งดงาม เช่น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, วิหารทิน (OURLADY BEFORE TYN), วิหารเซนต์นิโคลัสที่โดดเด่นในสไตล์บารอค, อนุสาวรีย์ JOHN HUSS ผู้นำในการปฏิรูปศาสนา หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมบน    ถนนมอสโคว์ และบริเวณรอบจัตุรัส

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า             ปราคบูดาเปสท์ (ฮังการี)  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน

10.05 น.            ออกเดินทางสู่บูดาเปสท์ โดยสายการบินมาเลฟ ฮังกาเรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MA 821 

11.10 น.            ถึงสนามบินกรุงบูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยแห่งสาธารณรัฐฮังการี

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                  นำชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง คือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก ขึ้นชม  “CASTLE HILL” ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก “FISHERMAN’S BASTION” ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241 จากนั้นชมมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS  CHURCH) ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม นำท่านสู่จตุรัสเวอริชมอร์ตี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมนานาชนิด ตอนเหนือสุดของจตุรัสเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นสไตล์นีโอโรมาแนสก์ ซึ่งชาวฮังการีนิยมมานมัสการมือขวาของนักบุญสตีเฟ่นกันมาก นำท่านสู่บริเวณจตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมนีโอกอธิคที่งดงามจนได้การยกย่องว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านลงเรือใหญ่ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมฝั่งแม่น้ำดานู๊บ อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชน, บริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองฮังการี “กูลาชดินเนอร์” พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชนเผ่าแมกยาร์,     ดนตรียิปซี / นำเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

  

วันที่หก            บูดาเปสท์เซนเท็นเดร วิเซอร์กราด เอสเตอร์กอม เวียนนา (ออสเตรีย)  

 เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่เซนเท็นเดร (SZENTENDRE) อดีตชุมชนที่ตั้งของพวกอพยพชาวเซอร์เบีย ที่นำเอาสถาปัตยกรรมโอธอร์ดอกซ์มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแบบบารอค ทำให้เซนเท็นเดร เป็นเมืองที่มีบรรยากาศโรแมนติคเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารที่น่ารักมากมาย นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จากนั้นเดินทางสู่เมืองวิเซอร์กราด (VISEGRAD) นำท่านชมปราสาทยุคกลางที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของเหล่าอัศวินที่เดินทางไปรบในสนามครูเสด ภายหลังจึงได้เปลี่ยนเป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการีในยุคต่อมา จึงได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นจนสวยงาม และได้รับการยกให้เป็น “CASTLE IN THE CLOUD” หรือปราสาทในม่านเมฆ บนชัยภูมิที่ตั้งระดับความสูง 300 เมตร ท่านจะชื่นชมและเพลิดเพลินกับความงามของคุ้งน้ำ (แม่น้ำดานู๊บ) ที่สวยที่สุดในฮังการี (DANUBE BEND)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                 นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเอสเตอร์กอม (ESZTERGOM) อดีตเมืองที่ประทับของกษัตริย์และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค มากว่า 1,000 ปี นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์อดาลเบิร์ต บาสิลิก้า ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี นำท่านชมสะพานมาเรีย วาเลเรีย หรือสะพานแห่งการรอคอย ที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเมืองเอสเตอร์กอมกับเมืองสตูร์โรโว ของสโลวัค ชมทัศนียภาพของสองประเทศได้จากบนสะพานนี้ ก่อนนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรี โดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่หมู่บ้านกรินซิ่ง ขาหมู+ไส้กรอก และไวน์สดรสดีของชาวเวียนนา พร้อมดนตรีขับกล่อม / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เจ็ด            เวียนนา กรุงเทพฯ  

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เดินชมทั้งภายในและนอกพระราชวัง ให้เวลาเดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนเมนูติ๋มซำ

บ่าย                 นำท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิดหรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค็กที่มีชื่อเสียง

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

23.20 น.           ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025

  

วันที่แปด          กรุงเทพฯ 

15.05 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

***** ยุโรปตะวันออก 4    ออสเตรีย – เชค - ฮังการี 8 วัน*****

 

** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** 

 

อัตราค่าบริการรวม                                                                                            

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ
 • ค่าภาษีสนามบินตามรายการ        
 • ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวก
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

การจองและชำระเงิน โปรแกรมยุโรปตะวันออก 4    ออสเตรีย – เชค - ฮังการี 8 วัน

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 10 วัน
 • กรุณาจัดเตรียมเอกสาร และหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย                             ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 41 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000.-บาท            ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 26-40 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจำ (20,000.-บาท)         ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 20-25 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของราคาทัวร์  ช่วงปีใหม่/สงกรานต์ เป็น 4-19 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

 

หมายเหตุ 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที่)
 • ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคาน้ำมันที่ขึ้น โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000  บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 

******************ยุโรปตะวันออก 4    ออสเตรีย – เชค - ฮังการี 8 วัน********************

 

No customer comments for the moment.

Only registered users can post a new comment.